Opinia Krasnostawskiej Grupy Vivy!

Opinia Krasnostawskiej Grupy Vivy, będącej lokalną grupą Fundacji „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA!”, organizacji pożytku publicznego , której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt (KRS 0000135274), w przedmiocie projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie miasta Krasnystaw.

Zapis w Rozdziale II §5 pkt 7. „Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt w tym publikację stosownych informacji na stronach www, w lokalnej prasie przy współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami oraz wolontariuszami zajmującymi się problematyką ochrony zwierząt” jest częściowo sprzeczny z zapisem w Rozdziale III §7 pkt 1. „Poszukiwaniem nowych właścicieli / opiekunów psów lub kotów zajmują się ich dotychczasowi właściciele / opiekunowie,opiekunowie społeczni”, przy czym ten drugi zapis, w przypadku zwierząt bezdomnych, de facto obarcza całą odpowiedzialnością za poszukiwanie nowych właścicieli opiekunów społecznych, co uważamy za nadmierne obciążanie osób pracujących wolontarystycznie.

Proponowana w Rozdziale III §8 procedura ubiegania się o refundację zabiegu kastracji jest nadmiernie biurokratyczna. Sugerujemy wprowadzenie talonów rabatowych (czterech rodzajów, gdyż zabiegi te różnią się ceną: kastracja kocura, kotki, psa lub suki), zakupionych przez UM Krasnystaw. Talony dostępne były by w wybranej lecznicy/ wybranych lecznicach weterynaryjnych, wyłonionych na drodze przetargu do dokonywania zabiegów sterylizacji dofinansowywanych z budżetu. Wprowadzenie talonów znacznie uprościłoby procedurę.

Proponujemy:

 1. wprowadzenie czterech rodzajów talonów przyznawanych lecznicom działającym na terenie Gminy Krasnystaw na zasadzie przetargu.

 2. każdy talon określa gatunek i płeć zwierzęcia oraz cenę wykonanego zabiegu.

 3. lekarz weterynarii otrzymuje dofinansowanie po złożeniu w Urzędzie Miasta zrealizowanego talonu wraz z protokołem kastracji podpisanym przez właściciela zwierzęcia lub opiekuna społecznego.

 4. każdy mieszkaniec Gminy Krasnystaw ma prawo do 50% dofinansowania na zabieg kastracji,

 5. w uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych przez wskazaną organizację pozarządową działającą na terenie Gminy Krasnystaw, właściciel może uzyskać zgodę na kastrację większej liczby zwierząt w roku,

 6. każdy opiekun społeczny wolno żyjących kotów ma prawo do bezpłatnej kastracji zwierząt, którymi się opiekuje, po potwierdzeniu przez przedstawiciela wskazanej przez UM organizacji pozarządowej.

 W Rozdziale III §8 pkt. 2 proponujemy wykreślić słowa „do jednego zwierzęcia w roku”, gdyż właśnie osoby opiekujące się większą ilością zwierząt (czasem przygarniętych lub podrzuconych) mają większą trudność w kontrolowaniu ich rozmnażania.

Największym potencjalnym źródłem bezdomności wśród kotów są niewykastrowane, bezdomne zwierzęta dziko żyjące. Koty te spełniają w ekosystemie miejskim ważną funkcję, odławiając myszy i szczury i – jak wskazują liczne badania ekologiczne – są pożyteczne, gdy ich liczba jest monitorowana.Szczególnie ważne jest kastracja dziko żyjących kotów, dokarmianych przez społecznych opiekunów zwierząt lub prywatne osoby. Dlatego za bardzo istotne uważamy kastrację i dokarmianie wolnożyjących kotów, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi opiekunami zwierząt.

Często rolę opiekunów spełniają ludzie starsi, samotni i ubodzy, wymagający pomocy. W tym kontekście nie jest zasadne ograniczanie dofinansowania kastracji do jednego zwierzęcia rocznie przypadającego na jednego opiekuna.

Wybiórcze kastrowanie pojedynczych zwierząt nie ograniczy rozmiaru bezdomności, kastracja zwierząt przyniesie efekty tylko wówczas, gdy będzie powszechna i dobrze nagłośniona.

Dlatego proponujemy aby opiekun społeczny mógł wykastrować zwierzę nieodpłatnie w lecznicy, ( taki opiekun społeczny powinien mieć potwierdzenie organizacji pozarządowej programowo zajmującej się opieką nad zwierzętami, działającej na terenie Miasta Krasnystaw). Wskazane byłoby także wprowadzenie jednego miesiąca w roku, w którym całkowicie bezpłatne kastracje kotów wolnożyjących prowadzone byłyby masowo i poprzedzone powszechną edukacją w placówkach oświatowych oraz dostępnych środków przekazu (telewizja kablowa, lokalna prasa i radio).

Program pomija taki sposób zapobiegania bezdomności zwierząt, jakim jest elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt domowych, w szczególności psów oraz utworzenie bazy danych zaczipowanych psów. Proponujemy dopisać w Rozdziale III § 9 zatytułowany: Program elektronicznego znakowania zwierząt, w którym znalazłyby się stosowne zapisy o dofinansowaniu do czipowania, miejscu i procedurze wypełniania dokumentów itp. Czipowanie psów na terenie Miasta powinno być promowane. Można rozważyć przywrócenie podatku od psa i zwolnienie z jego płacenia w przypadku posiadania psa zaczipowanego i wysterylizowanego.

Czipowanie zwierząt domowych należących do mieszkańców Krasnegostawu oraz bezdomnych psów i kotów może w maksymalnie ograniczyć liczbę zwierząt bezdomnych, jak wskazują doświadczenia innych krajów.

Należy dążyć do sytuacji, gdy każde zwierzę domowe będzie zaczipowane, a dane właściciela umieszczone w bazie danych.

Wbrew pozorom system nie jest drogi (cena jednego czipa wynosi ok. 25 zł, wpisu do krajowego rejestru mogą wprowadzać lekarze weterynarii przy okazji czipowania).

System ten pozwoli:

 • łatwo odnaleźć właściciela,
 • uniknąć porzucania zaczipowanych zwierząt,
 • kontroli zwierząt oddanych do schroniska lub azylu.

Proponujemy następujące procedury związane z czipowaniem:

 1. wytypowana w drodze przetargu przychodnia weterynaryjna, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzi edukację (plakaty, ulotki) uświadamiające ludności pożytek czipowania zwierząt domowych.

 2. właściciel, który zdecyduje się na zaczipowanie psa lub kota oraz go jednocześnie wykastruje otrzymuje talon do realizacji we wskazanej przychodni weterynaryjnej uprawniający do 50% zniżki na oba zabiegi.

 3. Właściciele zwierząt zaczipowanych i wykastrowanych są zwolnieni od podatku, natomiast posiadający zwierzęta niewykastrowane i niezaczipowane – potencjalnie przyczyniający się do bezdomności zwierząt – powinni opłacać podatek, z którego dochód mógłby być przeznaczany na kastrację i czipowanie.

 4. Wszystkie odłowione zwierzęta bezdomne są obligatoryjnie czipowane przed oddaniem do schroniska lub azylu oraz ewidencjonowane,

W programie zaznaczono potrzebę edukacji (Rozdział I, §3 pkt.3), jednak jest ona mało wyeksponowana i brak sprecyzowania, na czym miałaby polegać. Tymczasem to zmiana mentalności mieszkańców Krasnegostawu decydować bedzie o długofalowym powodzeniu lub niepowodzeniu programu i rzeczywistym ograniczeniu problemu bezdomności zwierząt.

Kampania edukacyjna adresowana do mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania psów powinna uwzględniać:

 1. promowanie ograniczania populacji zwierząt poprzez:

  • promowanie świadomego nabywania zwierzęcia, poprzedzonego analizą możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki,

  • przeciwdziałanie zjawisku pseudohodowli jako źródle niekontrolowanego rozmnażania zwierząt oraz ograniczanie handlu psami z tych hodowli;

 2. wyrażania sprzeciwu wobec osób źle traktujących zwierzęta;

 3. piętnowanie porzucania zwierząt;

 4. promowanie adopcji zwierząt bezdomnych.

Działania edukacyjne mogą być prowadzone poprzez:

 1. rozprowadzanie przez lecznice weterynaryjne oraz sklepy zoologiczne materiałów edukacyjnych;

 2. prelekcje i programy lekcji szkolnych;

 3. stronę internatową propagującą Program;

 4. pozyskiwanie patronów medialnych;

 5. imprezy plenerowe dla mieszkańców.

Ważne byłoby ponadto zintegrowanie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie powiatu krasnostawskiego.

Dodaj Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *